Cart0
Your shopping cart is empty!

Product Details

Product Name:Động cơ ORIENTALMOTOR

Manufacturer:ORIENTAL MOTOR
Availability:out of stock 0 item(s)
Product Code:

Description

Oriental motor

World K Series

Chúng tôi phân phối các sản phẩm motor của ORIENTAL MOTOR

Liên hệ để được tư vấn và báo giá

Motors Single-phase type

Output power Model Motor model Capacitor model 1 W 0IK1GN-AW2J 0IK1GN-AW2 CH15FAUL 0IK1A-AW2J 0IK1A-AW2 0IK1GN-AW3U 0IK1GN-AW3 CH10FAUL 0IK1A-AW3U 0IK1A-AW3 0IK1GN-CW2J 0IK1GN-CW2 CH035BFAUL 0IK1A-CW2J 0IK1A-CW2 3 W 0IK3GN-BW2J 0IK3GN-BW2 CH18FAUL 0IK3A-BW2J 0IK3A-BW2 0IK3GN-BW3U 0IK3GN-BW3 CH15FAUL 0IK3A-BW3U 0IK3A-BW3 0IK3GN-DW2J 0IK3GN-DW2 CH045BFAUL 0IK3A-DW2J 0IK3A-DW2 6 W 2IK6GN-AW2J 2IK6GN-AW2 CH35FAUL2 2IK6A-AW2J 2IK6A-AW2 2IK6GN-AW2U 2IK6GN-AW2 CH25FAUL2

2IK6GN-CW2J 2IK6GN-CW2 CH08BFAUL 2IK6A-CW2J 2IK6A-CW2 2IK6GN-CW2E 2IK6GN-CW2 CH06BFAUL 2IK6A-CW2E 2IK6A-CW2 15 W 3IK15GN-AW2J 3IK15GN-AW2 CH55FAUL2 3IK15A-AW2J 3IK15A-AW2 3IK15GN-AW2U 3IK15GN-AW2 CH45FAUL2 3IK15A-AW2U 3IK15A-AW2 3IK15GN-CW2J 3IK15GN-CW2 CH15BFAUL 3IK15A-CW2J 3IK15A-CW2 3IK15GN-CW2E 3IK15GN-CW2 CH10BFAUL 3IK15A-CW2E 3IK15A-CW2 25 W 4IK25GN-AW2J 4IK25GN-AW2 CH80CFAUL2 4IK25A-AW2J 4IK25A-AW2 4IK25GN-AW2U 4IK25GN-AW2 CH65CFAUL2 4IK25A-AW2U 4IK25A-AW2 4IK25GN-CW2J 4IK25GN-CW2 CH20BFAUL 4IK25A-CW2J 4IK25A-CW2 4IK25GN-CW2E 4IK25GN-CW2 CH15BFAUL 4IK25A-CW2E 4IK25A-CW2 40 W 5IK40GN-AW2J 5IK40GN-AW2 CH110CFAUL2 5IK40A-AW2J 5IK40A-AW2

5IK40GN-AW2U 5IK40GN-AW2 CH90CFAUL2 5IK40A-AW2U 5IK40A-AW2 5IK40GN-CW2J 5IK40GN-CW2 CH30BFAUL 5IK40A-CW2J 5IK40A-CW2 5IK40GN-CW2E 5IK40GN-CW2 CH23BFAUL 5IK40A-CW2E 5IK40A-CW2 60 W 5IK60GE-AW2J 5IK60GE-AW2 CH200CFAUL2 5IK60A-AW2J 5IK60A-AW2 5IK60GE-AW2U 5IK60GE-AW2 CH180CFAUL2 5IK60A-AW2U 5IK60A-AW2 5IK60GE-CW2J 5IK60GE-CW2 CH50BFAUL 5IK60A-CW2J 5IK60A-CW2 5IK60GE-CW2E 5IK60GE-CW2 CH40BFAUL 5IK60A-CW2E 5IK60A-CW2 90 W 5IK90GE-AW2J 5IK90GE-AW2 CH280CFAUL2 5IK90A-AW2J 5IK90A-AW2 5IK90GE-AW2U 5IK90GE-AW2 CH200CFAUL2 5IK90A-AW2U 5IK90A-AW2 5IK90GE-CW2J 5IK90GE-CW2 CH70BFAUL 5IK90A-CW2J 5IK90A-CW2 5IK90GE-CW2E 5IK90GE-CW2 CH60BFAUL 5IK90A-CW2E 5IK90A-CW2

 

motors Single-phase 2-Pole high-speed type

4IK40A-BW2J 4IK40A-BW2 CH90CFAUL2 4IK40A-BW2U CH75CFAUL2 4IK40A-DW2J 4IK40A-DW2 CH23BFAUL 4IK40A-DW3E 4IK40A-DW3 CH18BFAUL

4IK60A-BW2J 4IK60A-BW2 CH140CFAUL2 4IK60A-BW2U CH100CFAUL2 4IK60A-DW2J 4IK60A-DW2 CH30BFAUL 4IK60A-DW3E 4IK60A-DW3 CH25BFAUL 5IK60A-BW2J 5IK60A-BW2 CH160CFAUL2 5IK60A-BW2U CH140CFAUL2 5IK60A-DW2J 5IK60A-DW2 CH40BFAUL 5IK60A-DW3E 5IK60A-DW3 CH30BFAUL

5IK90A-BW2J 5IK90A-BW2 CH280CFAUL2 5IK90A-BW2U CH250CFAUL2 5IK90A-DW2J 5IK90A-DW2 CH70BFAUL 5IK90A-DW3E 5IK90A-DW3 CH60BFAUL 150 W 5IK150A-BW2J 5IK150A-BW2 CH400CFAUL2 5IK150A-BW2U CH300CFAUL2 5IK150A-DW2J 5IK150A-DW2 CH100BFAUL 5IK150A-DW3E 5IK150A-DW3 CH80BFAUL

motors Three-phase type

tput power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) 6 W 2IK6GN-SW2 2IK6A-SW2 60 W 5IK60A-TW2 25 W 4IK25GN-UW2 4IK25A-UW2 15 W 3IK15GN-SW2 3IK15A-SW2 90 W 5IK90A-TW2 40 W 5IK40GN-UW2 5IK40A-UW2 25 W 4IK25GN-SW2 4IK25A-SW2 150 W 5IK150A-TW2 60 W 5IK60GE-UW2 5IK60A-UW2 40 W 5IK40GN-SW2 5IK40A-SW2 90 W 5IK90GE-UW2 5IK90A-UW2 60 W 5IK60GE-SW2 5IK60A-SW2 90 W 5IK90GE-SW2 5IK90A-SW2

Reversible motors Single-phase type

0RK1GN-AW2J 0RK1GN-AW2 CH18FAUL 0RK1A-AW2J 0RK1A-AW2 0RK1GN-AW3U 0RK1GN-AW3 CH12FAUL 0RK1A-AW3U 0RK1A-AW3 0RK1GN-CW2J 0RK1GN-CW2 CH045BFAUL 0RK1A-CW2J 0RK1A-CW2 6 W 2RK6GN-AW2J 2RK6GN-AW2 CH45FAUL2 2RK6A-AW2J 2RK6A-AW2 2RK6GN-AW2U 2RK6GN-AW2 CH35FAUL2 2RK6A-AW2U 2RK6A-AW2 2RK6GN-CW2J 2RK6GN-CW2 CH10BFAUL 2RK6A-CW2J 2RK6A-CW2 2RK6GN-CW2E 2RK6GN-CW2 CH08BFAUL 2RK6A-CW2E 2RK6A-CW2

3RK15GN-AW2J 3RK15GN-AW2 CH75CFAUL2 3RK15A-AW2J 3RK15A-AW2 3RK15GN-AW2U 3RK15GN-AW2 CH60CFAUL2 3RK15A-AW2U 3RK15A-AW2 3RK15GN-CW2J 3RK15GN-CW2 CH18BFAUL 3RK15A-CW2J 3RK15A-CW2 3RK15GN-CW2E 3RK15GN-CW2 CH15BFAUL 3RK15A-CW2E 3RK15A-CW2 25 W 4RK25GN-AW2J 4RK25GN-AW2 CH100CFAUL2 4RK25A-AW2J 4RK25A-AW2 4RK25GN-AW2U 4RK25GN-AW2 CH80CFAUL2 4RK25A-AW2U 4RK25A-AW2 4RK25GN-CW2J 4RK25GN-CW2 CH30BFAUL 4RK25A-CW2J 4RK25A-CW2 4RK25GN-CW2E 4RK25GN-CW2 CH25BFAUL 4RK25A-CW2E 4RK25A-CW2 40 W 5RK40GN-AW2J 5RK40GN-AW2 CH160CFAUL2 5RK40A-AW2J 5RK40A-AW2 5RK40GN-AW2U 5RK40GN-AW2 CH120CFAUL2 5RK40A-AW2U 5RK40A-AW2

5RK40GN-CW2J 5RK40GN-CW2 CH40BFAUL 5RK40A-CW2J 5RK40A-CW2 5RK40GN-CW2E 5RK40GN-CW2 CH35BFAUL 5RK40A-CW2E 5RK40A-CW2 60 W 5RK60GE-AW2J 5RK60GE-AW2 CH250CFAUL2 5RK60A-AW2J 5RK60A-AW2 5RK60GE-AW2U 5RK60GE-AW2 CH200CFAUL2 5RK60A-AW2U 5RK60A-AW2 5RK60GE-CW2J 5RK60GE-CW2 CH60BFAUL 5RK60A-CW2J 5RK60A-CW2 5RK60GE-CW2E 5RK60GE-CW2 CH50BFAUL 5RK60A-CW2E 5RK60A-CW2 90 W 5RK90GE-AW2J 5RK90GE-AW2 CH350CFAUL2 5RK90A-AW2J 5RK90A-AW2 5RK90GE-AW2U 5RK90GE-AW2 CH300CFAUL2 5RK90A-AW2U 5RK90A-AW2 5RK90GE-CW2J 5RK90GE-CW2 CH80BFAUL 5RK90A-CW2J 5RK90A-CW2 5RK90GE-CW3E 5RK90GE-CW3 CH70BFAUL 5RK90A-CW3E 5RK90A-CW3

4.2 Terminal box type 4.2.1 Induction motors Single-phase type

Output power Model Motor model Capacitor model 25 W 4IK25GN-AW2TJ 4IK25GN-AW2T CH80CFAUL2 4IK25A-AW2TJ 4IK25A-AW2T 4IK25GN-AW2TU 4IK25GN-AW2T CH65CFAUL2 4IK25A-AW2TU 4IK25A-AW2T 4IK25GN-CW2TJ 4IK25GN-CW2T CH20BFAUL 4IK25A-CW2TJ 4IK25A-CW2T 4IK25GN-CW2TE 4IK25GN-CW2T CH15BFAUL 4IK25A-CW2TE 4IK25A-CW2T

5IK40GN-AW2TJ 5IK40GN-AW2T CH110CFAUL2 5IK40A-AW2TJ 5IK40A-AW2T 5IK40GN-AW2TU 5IK40GN-AW2T CH90CFAUL2 5IK40A-AW2TU 5IK40A-AW2T 5IK40GN-CW2TJ 5IK40GN-CW2T CH30BFAUL 5IK40A-CW2TJ 5IK40A-CW2T 5IK40GN-CW2TE 5IK40GN-CW2T CH23BFAUL 5IK40A-CW2TE 5IK40A-CW2T 60 W 5IK60GE-AW2TJ 5IK60GE-AW2T CH200CFAUL2 5IK60A-AW2TJ 5IK60A-AW2T 5IK60GE-AW2TU 5IK60GE-AW2T CH180CFAUL2 5IK60A-AW2TU 5IK60A-AW2T

5IK60GE-CW2TJ 5IK60GE-CW2T CH50BFAUL 5IK60A-CW2TJ 5IK60A-CW2T 5IK60GE-CW2TE 5IK60GE-CW2T CH40BFAUL 5IK60A-CW2TE 5IK60A-CW2T 90 W 5IK90GE-AW2TJ 5IK90GE-AW2T CH280CFAUL2 5IK90A-AW2TJ 5IK90A-AW2T 5IK90GE-AW2TU 5IK90GE-AW2T CH200CFAUL2 5IK90A-AW2TU 5IK90A-AW2T 5IK90GE-CW2TJ 5IK90GE-CW2T CH70BFAUL 5IK90A-CW2TJ 5IK90A-CW2T 5IK90GE-CW2TE 5IK90GE-CW2T CH60BFAUL 5IK90A-CW2TE 5IK90A-CW2T

Three-phase type

Output power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) 25 W 4IK25GN-SW2T 4IK25A-SW2T 150 W 5IK150A-TW2T 25 W 4IK25GN-UW2T2 4IK25A-UW2T2 40 W 5IK40GN-SW2T 5IK40A-SW2T 40 W 5IK40GN-UW2T2 5IK40A-UW2T2 60 W 5IK60GE-SW2T 5IK60A-SW2T 60 W 5IK60GE-UW2T2 5IK60A-UW2T2 90 W 5IK90GE-SW2T 5IK90A-SW2T 90 W 5IK90GE-UW2T2 5IK90A-UW2T2

4.2.3 Reversible motors Single-phase type z Model Output power Model Motor model Capacitor model 25 W 4RK25GN-AW2TJ 4RK25GN-AW2T CH100CFAUL2 4RK25A-AW2TJ 4RK25A-AW2T 4RK25GN-AW2TU 4RK25GN-AW2T CH80CFAUL2 4RK25A-AW2TU 4RK25A-AW2T 4RK25GN-CW2TJ 4RK25GN-CW2T CH30BFAUL 4RK25A-CW2TJ 4RK25A-CW2T 4RK25GN-CW2TE 4RK25GN-CW2T CH25BFAUL 4RK25A-CW2TE 4RK25A-CW2T Output power Model Motor model Capacitor model 40 W 5RK40GN-AW2TJ 5RK40GN-AW2T CH160CFAUL2 5RK40A-AW2TJ 5RK40A-AW2T 5RK40GN-AW2TU 5RK40GN-AW2T CH120CFAUL2 5RK40A-AW2TU 5RK40A-AW2T 5RK40GN-CW2TJ 5RK40GN-CW2T CH40BFAUL 5RK40A-CW2TJ 5RK40A-CW2T 5RK40GN-CW2TE 5RK40GN-CW2T CH35BFAUL 5RK40A-CW2TE 5RK40A-CW2T 60 W 5RK60GE-AW2TJ 5RK60GE-AW2T CH250CFAUL2 5RK60A-AW2TJ 5RK60A-AW2T 5RK60GE-AW2TU 5RK60GE-AW2T CH200CFAUL2 5RK60A-AW2TU 5RK60A-AW2T Output power Model Motor model Capacitor model 60 W 5RK60GE-CW2TJ 5RK60GE-CW2T CH60BFAUL 5RK60A-CW2TJ 5RK60A-CW2T 5RK60GE-CW2TE 5RK60GE-CW2T CH50BFAUL 5RK60A-CW2TE 5RK60A-CW2T 90 W 5RK90GE-AW2TJ 5RK90GE-AW2T CH350CFAUL2 5RK90A-AW2TJ 5RK90A-AW2T 5RK90GE-AW2TU 5RK90GE-AW2T CH300CFAUL2 5RK90A-AW2TU 5RK90A-AW2T 5RK90GE-CW2TJ 5RK90GE-CW2T CH80BFAUL 5RK90A-CW2TJ 5RK90A-CW2T 5RK90GE-CW3TE 5RK90GE-CW3T CH70BFAUL 5RK90A-CW3TE 5RK90A-CW3T

4.3 Electromagnetic brake motors 4.3.1 Single-phase type z Model Output power Model Motor model Capacitor model 6 W 2RK6GN-AW2MJ 2RK6GN-AW2M CH45FAUL2 2RK6A-AW2MJ 2RK6A-AW2M 2RK6GN-AW2MU 2RK6GN-AW2M CH35FAUL2 2RK6A-AW2MU 2RK6A-AW2M 2RK6GN-CW2MJ 2RK6GN-CW2M CH10BFAUL 2RK6A-CW2MJ 2RK6A-CW2M 2RK6GN-CW2ME 2RK6GN-CW2M CH08BFAUL 2RK6A-CW2ME 2RK6A-CW2M 15 W 3RK15GN-AW2MJ 3RK15GN-AW2M CH75CFAUL2 3RK15A-AW2MJ 3RK15A-AW2M 3RK15GN-AW2MU 3RK15GN-AW2M CH60CFAUL2 3RK15A-AW2MU 3RK15A-AW2M 3RK15GN-CW2MJ 3RK15GN-CW2M CH18BFAUL 3RK15A-CW2MJ 3RK15A-CW2M 3RK15GN-CW2ME 3RK15GN-CW2M CH15BFAUL 3RK15A-CW2ME 3RK15A-CW2M 25 W 4RK25GN-AW2MJ 4RK25GN-AW2M CH100CFAUL2 4RK25A-AW2MJ 4RK25A-AW2M 4RK25GN-AW2MU 4RK25GN-AW2M CH80CFAUL2 4RK25A-AW2MU 4RK25A-AW2M 4RK25GN-CW2MJ 4RK25GN-CW2M CH25BFAUL 4RK25A-CW2MJ 4RK25A-CW2M 4RK25GN-CW2ME 4RK25GN-CW2M CH20BFAUL 4RK25A-CW2ME 4RK25A-CW2M Output power Model Motor model Capacitor model 40 W 5RK40GN-AW2MJ 5RK40GN-AW2M CH160CFAUL2 5RK40A-AW2MJ 5RK40A-AW2M 5RK40GN-AW2MU 5RK40GN-AW2M CH120CFAUL2 5RK40A-AW2MU 5RK40A-AW2M 5RK40GN-CW2MJ 5RK40GN-CW2M CH40BFAUL 5RK40A-CW2MJ 5RK40A-CW2M 5RK40GN-CW2ME 5RK40GN-CW2M CH35BFAUL 5RK40A-CW2ME 5RK40A-CW2M 60 W 5RK60GE-AW2MJ 5RK60GE-AW2M CH250CFAUL2 5RK60A-AW2MJ 5RK60A-AW2M 5RK60GE-AW2MU 5RK60GE-AW2M CH200CFAUL2 5RK60A-AW2MU 5RK60A-AW2M 5RK60GE-CW2MJ 5RK60GE-CW2M CH60BFAUL 5RK60A-CW2MJ 5RK60A-CW2M 5RK60GE-CW2ME 5RK60GE-CW2M CH50BFAUL 5RK60A-CW2ME 5RK60A-CW2M 90 W 5RK90GE-AW2MJ 5RK90GE-AW2M CH350CFAUL2 5RK90A-AW2MJ 5RK90A-AW2M 5RK90GE-AW2MU 5RK90GE-AW2M CH300CFAUL2 5RK90A-AW2MU 5RK90A-AW2M 5RK90GE-CW2MJ 5RK90GE-CW2M CH80BFAUL 5RK90A-CW2MJ 5RK90A-CW2M 5RK90GE-CW2ME 5RK90GE-CW2M CH70BFAUL 5RK90A-CW2ME 5RK90A-CW2M

4.3.2 Three-phase type z Model Output power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) Output power Model (Motor model) 6 W 2IK6GN-SW2M 2IK6A-SW2M 25 W 4IK25GN-SW2M 4IK25A-SW2M 60 W 5IK60GE-SW2M 5IK60A-SW2M 15 W 3IK15GN-SW2M 3IK15A-SW2M 40 W 5IK40GN-SW2M 5IK40A-SW2M 90 W 5IK90GE-SW2M 5IK90A-SW2M

Nhà phân phối của Oritentalmotor tại Việt Nam. Liên hệ để được tư vấn và báo giá.

Back to: Industrial Machines and Automation System